Työhyvinvointi on läsnä arjessa, ei pelkästään suunnitelmissa

Tuloksellisuuden ja kilpailukyvyn parantaminen ovat läsnä työelämässä koko ajan. Yt-menettelyt, organisaatiomuutokset ja teknologian lisääntynyt hyödyntäminen ovat arkipäivää. Enemmän ja tuottavammin pitäisi saada aikaan, vieläpä pienemmillä resursseilla. Samanaikaisesti myös työhyvinvoinnista puhutaan paljon. Mitkä asiat sitten edistävät työntekijöiden työhyvinvointia ja miten työhyvinvointi vaikuttaa yksilön työskentelyyn ja sitä kautta organisaation menestymiseen?

Itse perehdyin asiaan tekemällä tradenomin opintoihini liittyvän opinnäytetyön aiheesta: Työhyvinvoinnin vaikutukset organisaation menestymiselle. Toteutin opinnäytetyöni laadullisena tutkimuksena ja haastattelin sitä varten kuutta fysioterapeuttia talven 2017 aikana.

Haastatteluissa nousi esiin työhyvinvointia edistävinä asioina mm. vaikuttamismahdollisuudet omaan työhön ja sen organisointiin, työkaverit ja työilmapiiri sekä esimiestyö. Koettiin tärkeäksi, että työkavereiden työtavat tunnetaan, heidän kanssa viihdytään ja yhteistyö sujuu hyvin. Esimieheltä kaivataan tukea, vastavuoroisuutta ja luottamusta. Oman työn kehittämisessä halutaan olla mukana. Myös oman osaamisen kehittäminen koettiin tärkeäksi.

Miten työhyvinvointia edistävät asiat vaikuttavat työn tekemiseen? Haastatteluissa nousi tärkeimpänä seikkana esille se, että työnantajan puolelta koettu arvostus ja luottamus sekä työhyvinvointiin panostaminen vaikuttavat suoraan työntekijöiden työmotivaatioon. Kun työntekijät kokevat arvostusta ja luottamusta, heitä kuunnellaan ja töissä viihdytään, niin he myös panostavat työhönsä enemmän. Työntekijät myös sitoutuvat työhönsä vahvemmin ja ovat innovatiivisia.

Sitoutuneen ja hyvinvoivan työntekijän kädenjälki näkyy haastattelujen perusteella myös asiakkaille. Hyvässä ilmapiirissä viihtyvät niin työntekijät kuin asiakkaatkin. Henkilöstön työhön ja organisaatioon panostaminen saa aikaan tuloksellisempaa ja laadukkaampaa asiakaspalvelua.

Opintojeni päätyttyä sain uuden työpaikan, Luonasta. Jo työhaastattelussa tuli tunne, että täällä viihdytään. Aloitettuani työni, huomasin ensivaikutelmani pitävän paikkansa. Alusta lähtien tunsin oloni erittäin tervetulleeksi ja tarpeelliseksi. Luonassa on positiivinen, avoin, kannustava ja innovatiivinen ilmapiiri. Onnistumisista, kokemuksista ja hyvistä työmenetelmistä kirjoitetaan Luonan Yammerissa. Siellä myös kehutaan, kannustetaan ja kiitetään. Yammerissa viestitään monipuolisesti ja siellä myös opastetaan muun muassa, millä keinoin jokainen voi pyrkiä vaikuttamaan omaan työhönsä sekä koko työyhteisöön. Esimerkkinä esimiehen kanssa säännöllisesti käytävät fiiliskeskustelut.

Mielestäni työhyvinvointi on läsnä arjessa, se näkyy työyhteisön kulttuurissa ja jokapäiväisissä teoissa. Silloin sen vaikutuksetkin ovat jokapäiväisiä. Sain ilokseni huomata, että Luonassa vallitsee #luonaote. Se tarkoittaa tapaa, miten Luonassa toimitaan ja palvellaan. Se on Luonan yhteinen kädenjälki, joka on muovattu yhdessä ja jota toteutetaan jokapäiväisessä työssä. #luonaote, läsnä joka päivä!

Kirjoittaja Anu Lehto on koulutukseltaan tradenomi ja on työskennellyt Luonassa taloushallinnon koordinaattorina huhtikuusta 2017 lähtien. Anna palautetta kirjoittajalle etunimi.sukunimi@luona.fi.

Tilaa uutiskirje

Luitko jo nämä?